واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول)

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر