عملیات جمع آوری پسماند خشک ” مواد قابل بازیافت” (نوبت اول)

عملیات جمع آوری پسماند خشک ” مواد قابل بازیافت” (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر