واگذاری تعداد هفت قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت اول)

واگذاری تعداد هفت قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر