عملیات اجرایی احداث پارک با اولویت چهار راه کشاورز

عملیات اجرایی احداث پارک با اولویت چهار راه کشاورز 450 362 شهرداری شاهین شهر