گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ 350 214 شهرداری شاهین شهر