مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ 480 330 شهرداری شاهین شهر