مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ 480 330 شهرداری شاهین شهر