مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ 480 330 شهرداری شاهین شهر