گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۸

گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۸ 350 214 شهرداری شاهین شهر