گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۷

گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۷ 350 214 شهرداری شاهین شهر