گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ 350 214 شهرداری شاهین شهر