گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ 350 214 شهرداری شاهین شهر