واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول)

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر