فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم)

فروش زمین تجاری واقع در خیابان فردوسی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر