اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول)

پارکینگ-کامیونادریافت

واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول)

image0045دریافت

خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم)

1-3دریافت

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول)

1-2دریافت 2-1دریافت

عملیات جمع آوری پسماند خشک ” مواد قابل بازیافت” (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

عملیات جمع آوری پسماند خشک ” مواد قابل بازیافت” (نوبت اول)

1دریافت 2دریافت

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت (نوبت اول)

پارک-مینودریافت

واگذاری تعداد هفت قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد هفت قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت اول)

نیایشدریافت

واگذاری دو قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت سوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

واگذاری دو قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت سوم)

نیایش-ن-سومدریافت