واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول)

1-2دریافت 2-1دریافت

عملیات جمع آوری پسماند خشک ” مواد قابل بازیافت” (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات جمع آوری پسماند خشک ” مواد قابل بازیافت” (نوبت اول)

1دریافت 2دریافت

غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت اول)

فلافلدریافت

واگذاری تعداد هفت قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد هفت قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت اول)

نیایشدریافت

واگذاری دو قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری دو قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس(نوبت سوم)

نیایش-ن-سومدریافت