معاونت پشتیبانی و توسعه

 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :   کیانوش کیانی

تاریخ تولد :    1356

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی

سوابق اجرایی:

سرپرست شهرداری شاهین شهر

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری شاهین شهر

معاون اداری و مالی شهرداری فولاد شهر

مدیر مالی شهرداری شاهین شهر