با پرداخت به موقع عوارض، شهر را با هم بسازیم

~820

میلیارد ریال

عملکرد

~882

میلیارد ریال

تعهد

1800

میلیارد ریال

مصوب

گزارش درآمدی ۶ ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

۹۴۸دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

۹۲۱۲دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

۹۱۱۲۱۳دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

۹۱۱۲دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰

۹۱۷دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴

۹۱۲دریافت