با پرداخت به موقع عوارض، شهر را با هم بسازیم

~820

میلیارد ریال

عملکرد

~882

میلیارد ریال

تعهد

1800

میلیارد ریال

مصوب

گزارش درآمدی ۶ ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ 350 214 شهرداری شاهین شهر

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

۱۳۹۹۱۶دریافت

گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۸ 350 214 شهرداری شاهین شهر

گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۸

mali13982دریافت

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ 350 214 شهرداری شاهین شهر

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸

mali13981دریافت

گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۷ 350 214 شهرداری شاهین شهر

گزارش عملکرد در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۷

mali13972دریافت

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ 350 214 شهرداری شاهین شهر

گزارش عملکرد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷

mali13971-1دریافت

دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ 220 282 شهرداری شاهین شهر

دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹

Image_00001_Combineدریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۹۸۷دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

۹۸۱دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۹۷۸دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۹۷۴دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۹۶۱۰دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۹۶۵دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۹۵۱۲دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۹۵۷دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۹۵۳دریافت

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ 480 330 شهرداری شاهین شهر

مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۹۴۱۰دریافت