37 - مزایده فروش 9 قطعه پلاک زمین زمین برابر مندرجات آگهی پیوست 11.12

لطفاً برای دریافت فایل مزایده کلیک فرمایید .