33 - به کارگیری 20 دستگاه خودرو به صورت استیجاری برابر مندرجات آگهی پیوست 09.23

لطفاً برای دریافت فایل مناقصه کلیک فرمایید .