31 - به کارگیری ( به صورت استیجاری ) 24 دستگاه خودرو برای سرویس دهی امور جاری شهرداری برابر مندرجات آگهی پیوست 09.03

لطفاً برای دریافت فایل مناقصه کلیک فرمایید .