30 - فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی به مساحت حدود 3000 مترمربع برابر مندرجات آگهی پیوست 09.03

لطفاً برای دریافت فایل مزایده کلیک فرمایید .