25 - فروش یک ردیف املاک تجاری برابر مندرجات آگهی پیوست 06.30

لطفاً برای دریافت فایل مزایده کلیک فرمایید .