24 - اجاره یازده واحد تجاری برابر مندرجات آگهی پیوست 06.30

لطفاً برای دریافت فایل مزایده کلیک فرمایید .