23 - عملیات اجرایی احداث مسیر دسترسی به واحد موتوری شهرداری برابر مندرجات آگهی پیوست 06.16

لطفاً برای دریافت فایل مناقصه کلیک فرمایید .