22 - مزایده فروش اقلام اسقاطی مازاد بر نیاز برابر مندرجات آگهی پیوست 06.09

لطفاً برای دریافت فایل مزایده کلیک فرمایید .