21 - عملیات اجرایی پیاده رو سازی معابر سطح شهر برابر مندرجات آگهی پیوست 06.03

لطفاً برای دریافت فایل مناقصه کلیک فرمایید .