20 - عملیات اجرایی ساماندهی کندرو غربی صیاد شیرازی برابر مندرجات آگهی پیوست 06.03

لطفاً برای دریافت فایل مناقصه کلیک فرمایید .