19 - عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر برابر مندرجات آگهی پیوست 06.03

لطفاً برای دریافت فایل مناقصه کلیک فرمایید .