فروش 7 قطعه زمین مسکونی در خیابان طالقانی (نوبت اول)