(نوبت دوم) عملیات اجرایی احداث ورزشگاه فاز 5 گلدیس