فروش 5 قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس - طرح تفکیکی نیایش(نوبت دوم)