اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول)