عملیات اجرایی پیاده رو سازی معابر سطح شهر (نوبت دوم)