عملیات اجرایی طرح تصفیه تکمیلی پسماند مورد استفاده در فضای سبز