معرفی شهرداران قبلی

براساس مدارك موجود و به استناد نامه شماره ۳ /۳۲ / ۷۸۵۳۴/۱۷۸۵۴۸ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۵۳ وزارت كشور تأسيس شهرداري شاهين شهر را به استانداري اصفهان اعلام نموده است. شهرداري شاهين شهر بر اساس نامه شماره ۳۴ / ۳ / ۴۹۶۷۳ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۸وزارت كشور داراي درجه ي ۹ مي باشد و افرادی که از تأسيس شهرداری شاهین شهر تا كنون سمت شهردار یا سرپرست شهرداری را در اين شهر به عهده داشته اند، عبارتند از:

سمت تاريخ خاتمه خدمت تاريخ شروع به كار نام و نام خانوادگي رديف
       در حال بررسي 1
       در حال بررسي 2
 شهردار  ۰۱/۱۱/۱۳۵۹ ۱۱/۱۲/۱۳۵۸  آقاي سيد محمود ابطحي 3
شهردار  ۰۷/۰۷/۱۳۶۰  ۱۶/۱۱/۱۳۵۹  آقاي سيد رضي موسوي  4
شهردار  ۲۴/۰۴/۱۳۶۲   ۰۷/۰۷/۱۳۶۰ آقاي نورالله آدمي  5
شهردار  ۱۸/۰۵/۱۳۶۵   ۲۵/۰۴/۱۳۶۲  آقاي منصورنجفي ( نوبت اول ) 6
 سرپرست شهرداری ۰۹/۰۷/۱۳۶۵  ۱۸/۰۵/۱۳۶۵   آقاي حسين فقيهيان 7
شهردار   ۰۴/۱۰/۱۳۶۷ ۰۹/۰۷/۱۳۶۵  آقاي غلامعلي مهداد  8
 شهردار  ۳۱/۰۶/۱۳۶۹ ۰۴/۱۰/۱۳۶۷  آقاي علي محمدپاك طينت  9
 شهردار ۱۵/۰۴/۱۳۷۲  ۰۱/۰۷/۱۳۶۹  آقاي محمدباقر انصاري  10
 شهردار  ۰۹/۰۷/۱۳۷۴ ۱۵/۰۴/۱۳۷۲   آقاي غلامرضا حسين پور 11
 شهردار  ۳۰/۱۰/۱۳۷۷ ۱۰/۰۷/۱۳۷۴  آقاي منصورنجفي ( نوبت دوم )  12
شهردار   ۰۲/۰۴/۱۳۸۲ ۰۱/۱۱/۱۳۷۷   آقاي اسماعيل فرهادي 13
 شهردار  ۲۰/۰۶/۱۳۸۳ ۰۳/۰۴/۱۳۸۲   آقاي حسينعلي وكيل 14
سرپرست شهرداری   ۰۱/۰۹/۱۳۸۳  ۲۱/۰۶/۱۳۸۳ آقاي سعيدعطايي شاد  15
 شهردار  ۱۹/۰۲/۱۳۸۶ ۰۲/۰۹/۱۳۸۳  آقاي حسن كريميان  16
 سرپرست شهرداری  ۱۸/۰۳/۱۳۸۶ ۲۰/۰۲/۱۳۸۶   آقاي عليرضا پورشريعت 17
 شهردار  ۱۱/۰۶/۱۳۹۲ ۱۹/۰۳/۱۳۸۶   آقاي ناصر نفري 18
 سرپرست شهرداری  ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ ۱۲/۰۶/۱۳۹۲  آقای حسین امیری  19
شهردار   ۲۳/۰۲/۱۳۹۴  ۳۱/۰۶/۱۳۹۲  آقای علی اصغر ذاکری هرندی 20
 سرپرست شهرداری ۳۰/۰۳/۱۳۹۴ ۲۳/۰۲/۱۳۹۴   آقای حمید عشقی 21
 شهردار  01/06/1396  30/03/1394  آقای حسین امیری 22
 شهردار  01/03/1396  05/06/1396 آقای عیسی بهمنی  23
 شهردار ادامه دارد  09/03/1397  آقای حمید عشقی 24