مزایده

واگذاری تعداد ۵ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی(ورودی شهرک پردیس)نوبت دوم

واگذاری تعداد ۵ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی(ورودی شهرک پردیس)نوبت دوم 150 150 شهرداری شاهین شهر

۳۲۱دریافت

ادامه مطلب

تبلیغات فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایبان دار (نوبت اول)

تبلیغات فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایبان دار (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

busدریافت

ادامه مطلب

اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول)

اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

tabloدریافت

ادامه مطلب

عملیات جمع آوری پسماند خشک(مواد قابل بازیافت) شهر (نوبت دوم)

عملیات جمع آوری پسماند خشک(مواد قابل بازیافت) شهر (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

bazyaftدریافت

ادامه مطلب

واگذاری تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم)

واگذاری تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

maskanmehr2دریافت

ادامه مطلب

واگذاری 3 واحد تجاری و 15 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت دوم)

واگذاری 3 واحد تجاری و 15 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

parking2دریافت

ادامه مطلب

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول)

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

ferdosizaminدریافت

ادامه مطلب

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم 150 150 شهرداری شاهین شهر

niayesh3دریافت

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش 12 قطعه زمین در محدوده طرح تفکیکی نیایش

آگهی مزایده فروش 12 قطعه زمین در محدوده طرح تفکیکی نیایش 709 520 شهرداری شاهین شهر

niayesh12دریافت

ادامه مطلب

مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک (مواد قابل بازیافت )(نوبت اول )

مزایده عمومی جمع آوری پسماند خشک (مواد قابل بازیافت )(نوبت اول ) 512 341 شهرداری شاهین شهر

pasmandدریافت

ادامه مطلب