سرمایه گذاری

انتخاب سرمایه گذار(نوبت سوم)

انتخاب سرمایه گذار(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

fibrnoriدریافت

ادامه مطلب

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذارپروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری(نوبت دوم)

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذارپروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری(نوبت دوم) 358 232 شهرداری شاهین شهر

fiber2دریافت

ادامه مطلب

پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول)

پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول) 358 232 شهرداری شاهین شهر

fiberدریافت

ادامه مطلب