واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم)

واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر