فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم)

فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر