احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم)

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم) 150 150 شهرداری شاهین شهر