بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری 150 150 شهرداری شاهین شهر