اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول)

اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر