فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول)

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر