عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت اول)

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر