محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم)

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر