فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول)

فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر