واگذاری 3 قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع جنوب خانه کارگر(نوبت اول)

واگذاری 3 قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع جنوب خانه کارگر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر