احداث پارک محله ای با اولویت نسیم ۵ (نوبت دوم)

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم ۵ (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر